مدیریت تغییر (حمید احمدی )

مدیریت تغییر برای تغییر در روش زندگی فردی اجتماعی و مدیریتی شما می‌باشد

9000 تومان

 
 

خسته‌ی هیس و نگوها (بهاره قمی )

شعر عاشقانه و عارفانه بهاره قمی

5000 تومان

 
 

آتش سرد (مهدی نیرومنش)

خاطرات شیرین و تلخ و تکان دهنده جانباز شیمیایی

5000 تومان

 
 
ads