قیمت صفحه آرایی کتاب

تایپ فارسی ساده
۲۵۰۰ تومانورد
  • ۱۸ سطر -فونت ۱۴ - پیج ستاب هر چهار طرف ۳.۵ سانتی متر
تایپ لاتین
۳۵۰۰تومانورد
  • ۱۸ سطر فونت ۱۶ پیج ستاب هر چهار طرف ۳.۵ سانتی متر
صفحه آرایی کتاب وزیری
۲۵۰۰تومانورد
  • در قطع وزیری در محیط ورد - کار فارسی ساده - فونت نازنین ۱۳ -
صفحه آرایی کتاب رقعی
۲۰۰۰ تومان
  • در قطع رقعی در محیط ورد - کار فارسی ساده - فونت نازنین ۱۳ -
صفحه آرایی کتاب رحلی
۳۵۰۰ تومانورد
  • در قطع رحلی در محیط ورد - کار فارسی ساده - فونت نازنین ۱۴-
صفحه آرایی کتاب وزیری
۵۰۰۰توماناین دیزاین
  • در قطع وزیزی در محیط این دیزاین- کار فارسی ساده - فونت نازنین ۱۳-
صفحه آرایی کتاب وزیری
۵۰۰۰تومان
  • در قطع وزیزی در محیط این دیزاین- کار فارسی ساده - فونت نازنین ۱۳-
صفحه آرایی کتاب رحلی
7000 توماناین دیزاین
  • در قطع رحلی در محیط این دیزاین- کار فارسی ساده - فونت نازنین ۱۳-
صفحه آرایی مجله رحلی
10000 توماناین دیزاین
  • در قطع رحلی در محیط این دیزاین- کار فارسی ساده - فونت نازنین ۱۳-
صفحه آرایی پایان نامه
2500 تومانورد
  • در قطع رحلی در محیط این دیزاین- کار فارسی ساده - فونت نازنین 14-
فهرست